Selteco Alligator Flash Designer Animation

 

Selteco Alligator

Aby wstawić Flash na stronę www należy:

1. Skopiować ten kod do swojej strony www:

<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
CODEBASE="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"
WIDTH="600" HEIGHT="120" >
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="Banner Real Estate.swf">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="TRUE">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="Banner Real Estate.swf" WIDTH="600" HEIGHT="120" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="opaque" QUALITY="high" AllowFullScreen="true"
TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</EMBED>
</OBJECT>

2. Plik Flash Banner Real Estate.swf należy skopiować do tego samego folderu w którym jest strona.
Plik SWF należy załadować na serwer.

NIE MODYFIKOWAĆ TEGO PLIKU HTML. Zmiany zostaną utracone przy następnym eksporcie.